Новини

ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

Веедик ООД стана бенефициент по Оперативна програма “ Иновации и конкурентноспособност“